Pálenice ve Viničných Šumicích

 
 

 Hlavní stránka
 Základní informace
 
Ceník

 
Služby
 
Teorie pálení

 Důležitá informace
 
Galerie
 Pálenice na mapě


 

                                   Důležité informace pro pěstitele.                                                           

1.

Pěstitelem se rozumí fyzická osoba, která na vlastním pozemku nebo na pozemku, který je oprávněn užívat z jiného právního důvodu (pronájem apod.), vypěstovala ovoce, popřípadě její zaměstnanci, kteří ovoce obdrželi ve formě naturálního plnění.

 
2 Surovinami přípustnými pro pěstitelské pálení jsou ovoce, jakož i šťávy a odpady z jeho zpracování, a to v čerstvém i ve zkvašeném stavu, pokud neobsahují cizí cukernaté nebo zkvasitelné příměsi. Za porušení tohoto ustanovení lze uložit pokutu až do výše desetinásobku sazby spotřební daně stanovené pro líh podle zákona o spotřebních daních č. 353/2003 Sb. a připadající na množství lihu obsaženého ve výrobku.  
3. Pěstitelská pálenice vyrábí ovocný destilát výhradně pro pěstitele a ze surovin dodaných pěstitelem, přičemž suroviny lze mísit dohromady pouze na základě písemného souhlasu pěstitelů.  
4. Pěstitel  je oprávněn si dát vyrobit v jednom výrobním období z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů etanolu (100% alkohol) zdaněného sazbou spotřební daně stanovené pro ovocné destiláty z pěstitelského pálení podle zákona o spotřebních daních č. 353/2003 Sb. a následných předpisů ( 14.300 Kč/hektolitr etanolu = 143 Kč/litr etanolu), a to i v případě, že se na vypěstování ovoce podílely osoby, které tvoří s pěstitelem domácnost (podle občanského zákoníku domácnost fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby). Výrobním obdobím je doba od 1. července běžného roku do 30. června roku bezprostředně následujícího. Za porušení tohoto ustanovení lze uložit pokutu až do výše 500.000 Kč.  
5. Pěstitel je povinen předložit právnické nebo fyzické osobě provozující pěstitelskou pálenici písemné prohlášení, ve kterém musí být uvedeno:
a)    jméno a příjmení pěstitele, adresa trvalého bydliště a rodné číslo pěstitele.
b) stvrzení podmínek stanovených pro pěstitele (uvedeno v bodu 1), přičemž vlastnictví pozemku se doloží uvedením katastrálního území a obce. Užívání pozemku z jiného důvodu se doloží specifikací právního vztahu. Získání ovoce formou naturálního plnění se doloží potvrzením zaměstnavatele.
c) stvrzení podmínek stanovených pro suroviny přípustné k pěstitelskému pálení (uvedeno v bodu 2),
d) v případě, že si pěstitel v tomtéž výrobním období nechal vyrobit destilát i v jiné pěstitelské pálenici, uvede v prohlášení též množství takto vyrobeného destilátu v litrech, adresu a obchodní jméno pálenice, která destilát vyrobila,
e) prohlášení o souhlasu (nesouhlasu) se smícháváním vlastní suroviny se surovinami ostatních pěstitelů.
 
6.  Ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením nesmí být předmětem prodeje. Za porušení tohoto ustanovení lze uložit pokutu až do výše 100.000 Kč.  
     

Všechna výše uvedená ustanovení vycházejí ze základních předpisů upravujících pěstitelské pálení v ČR, kterými jsou:
- Zákon o spotřebních daních č. 353/2003 Sb.
- Zákon o lihu a změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zněné pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu),
- Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících,
- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu.

 
     
 TOPlist

Kontakt

Provozovatel

Marie Stejskalová a Vlastimil Koutný

Adresa

Viničné Šumice 153, PSČ 664 06

TELEFON

722 285 546

   

Pracovní doba pálenice

Pondělí až pátek 9,00 - 17,00  (po dohodě jsou možné i jiné termíny)

Odběr ovoce na destilát

Středa, sobota a neděle 14,00 až 17,00